สาส์นจากนายกสมาคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์
กำพล เลาหเพ็ญแสง, FACS, FSVS

นายกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

เรียนท่านสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ผมเป็นนายกสมาคมอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่เคยเป็นครั้งหนึ่งในวาระปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.2556

สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดฯ เริ่มต้นจากกลุ่มศัลยแพทย์ที่สนใจและปฏิบัติงานทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือดรวมตัวกันตั้งเป็น “ชมรมแพทย์โรคหลอดเลือด” ในปี พ.ศ.2538   มีกิจกรรมประชุมวิชาการกันอย่างต่อเนื่อง ได้ตั้งเป็น  “สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย” ในปี พ.ศ.2548  มีการฝึกอบรมสอบวุฒิบัตรอนุมัติบัตรประชุมวิชาการ  เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด นานาชาติ  ทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกา เช่น Asian Society for  vascular surgery (ASVS) , International  union of phlebology UIP, Charing Cross, International Society for vascular Surgery (ISVS) และ VEITH symposium ระยะเวลาที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันสมาคมฯ  ได้มีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างมากมาย มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และมีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดนานาชาติ 

ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (2019-2020) outbreak ของ Covid-19 pandemic  ทำให้กิจกรรมการประชุมวิชาการแบบพบปะกัน face to face ลดลงมาก การเดินทางออกนอกประเทศเพื่อไปร่วมประชุมในต่างแทบไม่มีเลย เราต้องจัดการประชุมกันแบบ Virtual Meeting ผ่าน Zoom ยังมีความหวังว่าตั้งแต่นี้ไปคงเป็นช่วงขาลงของโควิด เราจะได้กลับมาจัดการประชุมแบบ face to face ได้พบปะกันให้หายคิดถึง

สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือด ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ASVS ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ ASVS 2024  เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2006 และ 2015 ปี 2022 จัดที่  Taipei Taiwan ปี 2023  ที่ Turkey และปี 2024 ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจะจัดที่ Bangkok Thailand

งานใหญ่กำลังรอเราอยู่หวังว่าคงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกทุกท่าน

ด้วยความเคารพยิ่ง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กำพล เลาหเพ็ญแสง, FACS, FSVS
นายกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย