อดีตนายกสมาคมฯ

ชื่อ นามสกุลวาระการดำรงตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กำพล เลาหเพ็ญแสง2564 – 2566 (ปัจจุบัน)
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร2562 – 2564
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร2560 – 2562
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร2558 – 2560
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประมุข มุทิรางกูร2556 – 2558
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กำพล เลาหเพ็ญแสง2554 – 2556
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กำพล เลาหเพ็ญแสง2552 – 2554
8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ จิรสิริธรรม2552 – 2550
9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์โสภณ จิรสิริธรรม2548 – 2550