เกี่ยวกับสมาคม สพลท.

สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ย่อว่า สพลท เรียกเป็นภาษาอังกฤษ Thai Vascular Association ย่อว่า TVA

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงล้อมรอบแถบสีสามสี ได้แก่ น้ำเงิน แดง มีอักษรภาษาอังกฤษ TVA บนแถบสี มีชื่อสมาคมภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองวงมีความหมายว่า วงกลมหมายถึงความสามัคคีของแพทย์ และแถบสีน้ำเงิน แดง หมายถึง หลอดเลือดดำ และหลอดเลือดแดง ตามลำดับ อักษร TVA เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของชื่อสมาคม

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่ 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ได้เริ่มก่อตั้งจากชมรมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดประเทศไทยในปี 2548 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
  2. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เรื่องโรคหลอดเลือด
  3. ส่งเสริมความรู้เรื่องโรคหลอดเลือด แก่สมาชิกและแพทย์ทั่วไปให้  ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์เสมอ
  4. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่สมาชิก
  5. เป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ