คณะกรรมการบริหารสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2566 – 2568

ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล เลาหเพ็ญแสง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคม

รศ.นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อุปนายก

รศ.นพ. ชุมพล ว่องวานิช

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อุปนายก

รศ.พญ.ปิยนุช พูตระกูล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธานวิชาการ

รศ.นพ.คามิน ชินศักดิ์ชัย

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขาธิการ

นพ.วีระ สุวรรณเรืองศรี

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รองเลขาธิการ

รศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เหรัญญิก

รศ.ดร.นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประธานฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.นพ.บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปฏิคม

รศ.พญ.สุภัชชา ประเสริฐเจริญสุข

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองประธานวิชาการ

ผศ.นพ.วุฒิชัย แสงประกาย

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
นายทะเบียน

นพ.สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองปฏิคม