หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(มคว.1)

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ติดต่อผู้ประสานงาน
คุณนิสาชล กล่ำทัพ

โทร: 080-2182816, อีเมล์: [email protected]

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือการฝึกอบรม มคว.1หลักสูตรอื่นๆ

มคว.2

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม