Categories
ประชุมวิชาการประจำปี

ตรวจประเมิณความพร้อมของหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ศ.นพ. ประมุข มุทิรางกูร และ คณะ ตรวจประเมินความพร้อมของหน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ วัน พฤหัสที่  27 พฤศจิกายน พศ. 2557