ค้นหาสมาชิก สพลท.

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมกับเรา

ช่องทางการชำระเงิน 1. โอนเงินเข้าบัญชี
2. เช็คสั่งจ่าย สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และส่งแบบฟอร์มคืนที่ สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 080-218-2816

สิทธิประโยชน์สมาชิกสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย

สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ได้แก่ การบรรยายทางวิชาการ (tutorial course) สำหรับสมาชิกสามัญ, สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกสมทบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่:
ข้อบังคับสมาคมฯ