Regulations

สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย ย่อว่า สพลท เรียกเป็นภาษาอังกฤษ Thai Vascular Association ย่อว่า TVA

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงล้อมรอบแถบสีสามสี ได้แก่ น้ำเงิน เหลือง แดง มีอักษรภาษาอังกฤษ TVA บนแถบสี มีชื่อสมาคมภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างวงกลมทั้งสองวง วงกลมหมายถึงความสามัคคีของแพทย์ และแถบสีน้ำเงิน เหลือง แดง หมายถึง หลอดเลือดดำ หลอดน้ำเหลือง และหลอดเลือดแดง ตามลำดับ อักษร TVA เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษของชื่อสมาคมและเป็นรูปของเครื่องหมายสมาคม

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่ ๒๗๐ ถ.พระราม ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
 • ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เรื่องโรคหลอดเลือด
 • ส่งเสริมความรู้เรื่องโรคหลอดเลือด แก่สมาชิกและแพทย์ทั่วไปให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์เสมอ
 • แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหมู่สมาชิก
 • เป็นตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ

สมาชิก

สมาชิกของสมาคมมี ๓ ประเภท คือ

สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือด
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคมซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม
สมาชิกสมทบ ได้แก่ แพทย์หรือบุคคลซึ่งไม่ใช่แพทย์ ที่มีความสนใจและเคยทำงานร่วมในการศึกษาวิจัย การสอน และการให้บริการเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือด โดยมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสมาคม

สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนรู้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม

สมาชิกสามัญ จะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก ๒๐๐ บาท
ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ ๒๐๐ บาท หรือค่าบำรุงตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น
สมาชิกสมทบ ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปีๆ ละ ๑๐๐ บาท หรือค่าบำรุงตลอดชีพ ๕๐๐ บาท

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอย่างน้อย ๒ คน และให้เลขาธิการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติว่า จะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการ และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์

ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคำเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 • ตาย
 • ลาออก
 • โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้นั้นได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
 • ขาดคุณสมบัติสมาชิก
 • ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะสมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 • มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยพร้อมเพรียงกัน
 • มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
 • มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
 • สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม และมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง
 • มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
 • มีสิทธิเข้าชื่อกันอย่างน้อย ๑ ใน ๕ ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
 • มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 • มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 • มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
 • มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 • มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย