หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.)

ประกอบไปด้วย
มคว.1: หลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยศัลแพทย์แห่งประเทศไทย
มคว.2: แผนการฝึกอบรมของแต่ละสถาบันฝึกอบรม

มคว.1

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มคว.2

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2)

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
โดยสถาบันฝึกอบรมที่รองรับจำนวน 9 แห่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม