หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(มคว.2)

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
โดยสถาบันฝึกอบรมที่รองรับจำนวน 9 แห่ง

ติดต่อผู้ประสานงาน

คุณนิสาชล กล่ำทัพ

โทร: 080-2182816, อีเมล์: [email protected]


แผนการฝึกอบรมแต่ละสถาบันของ มคว.2 อนุสาขาศัลศาสตร์หลอดเลือด
โดยสถาบันผึกอบรมสาขาวิชาศัลศาสตร์หลอดเลือด

ลำดับที่รายชื่อสถาบันฝึกอบรมหนังสือคู่มือการฝึกอบรม
1คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลDownload
2คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีDownload
3คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Download
4คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยDownload
5โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าDownload
6คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝึกอบรมร่วมกับ โรงพยาบาลขอนแก่น
Download
7คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Download
8คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Download


หลักสูตรอื่นๆ

มคว.1

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.1)

อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม