TVA Committees

วาระ พ.ศ. 2564 – 2566

ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล เลาหเพ็ญแสง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายกสมาคม

รศ.นพ.เฉนียน เรืองเศรษฐกิจ

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อุปนายก

พล.ต.นพ.ธำรงโรจน์ เต็มอุดม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
อุปนายก

รศ.นพ. ชุมพล ว่องวานิช

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
อุปนายก

รศ.นพ.คามิน ชินศักดิ์ชัย

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
รองเลขาธิการ

รศ.พญ.ปิยนุช พูตระกูล

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประธานวิชาการ

รศ.ดร.นพ.ณัฐวุฒิ เสริมสาธนสวัสดิ์

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ประธานฝ่ายวิจัย

รศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เหรัญญิก

ผศ.นพ.ศุภพงษ์ อาวรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายทะเบียน

รศ.ดร.นพ.บุญยิ่ง ศิริบำรุงวงศ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปฏิคม

นพ.วีระ สุวรรณเรืองศรี

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รองประธานวิชาการ

ผศ.นพ.ธนาคม เปรมประภา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองเลขาธิการ