www.thaivascular.org

How I do it Vascular Surgery (Online Conference)

เนื่องด้วยสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการรักษาด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในการเฝ้าระวัง ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการชุมนุมเป็นจำนวนมาก

เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดรูปแบบการจัดประชุมวิชาการออนไลน์

สำหรับผู้ลงทะเบียนสมาคมฯจะจัดส่ง  link สำหรับเข้าดูออนไลน์ ให้ทาง email และจัดส่งหนังสือให้ทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ลงทะเบียน 

สามารถดาวโหลด Brosure ได้จากลิ้งค์นี้ Dowload Brochure   

ลงทะเบียนเพื่อรับลิ้งค์และรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบดูวิดีโอได้จากลิ้งค์นี้  แบบตอบกลับเข้าร่วมประชุม 12-14 พฤษภาคม "How I do it Vascular Surgery"

 

 

   

 
You are here: Home NEWS & EVENT How I do it Vascular Surgery (Online Conference)